Programok és új kezdeményezések

Management by Jesus tanfolyamok és előadások
Kiss Ulrich SJ atyával 2014 őszén kezdődött az együttműködés az első Management by Jesus vezetői szeminárium közös szervezése alkalmával.
Az együttműködés 2015-ben az „Egyház és pénz: Isten fizesse!” című előadás sorozat szervezésével folytatódott Csíksomlyón, Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson. Márciusban sor került a második Management by Jesus szeminárium megszervezésére Csíksomlyón. A négy napos 10 modult magába foglaló program vállalkozóknak, vezetőknek, menedzsereknek szóló képzést, elméleti és gyakorlati foglalkozásokat foglalt magába.

A segítő mentalhigiénéje
A Pro Educatione Egyesület 2015 tavaszán az Áradat Egyesülettel együttműködve 3 modulban egy 45 órás mentálhigiéné tréninget tartott Nagyváradon segítő foglalkozásúak részére. Tartalmát tekintve a tréning a segítő motivációk, a terhelése és kiégés valamint az erőforrások feltárásának kérdéseivel foglalkozott. A szakmai program hiánypótlónak bizonyult, ezt igazolja az is, hogy a résztvevők munkaadó intézménye igényelte a program további folytatását. A tréning a zarándokturizmus vonzerő fejlesztést célzó projekt részeként valósult meg, ebben nagyváradi partnerünk a Posticum ifjúsági és kulturális egyesület volt.
A programot a Magyar Kormány Emberi Erőforrások Minisztériuma - Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság támogatta.

Gazdaképzés a Csík-LEADER térségben
2014 decemberében a Pro Educatione Egyesület megpályázta a Csík LEADER Egyesület vidékfejlesztési képzésre kiírt pályázatát. A pályázat 2015 első felében pozitív elbírálásra került és májusban aláírtuk a finanszírozási szerződést a romániai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumon belül működő Vidékfejlesztési Beruházásokat Támogató Ügynökséggel.
A pályázat 25 vidéki fiatal gazda elméleti és gyakorlati képzését írta elő ökogazdálkodás, környezetvédelem, marketing, termékértékesítés, könyvelés és menedzsment témákban. A képzések Csíkszépvízen zajlottak. Az elméleti oktatás mellett a fiatal gazdák lehetőséget kaptak gyakorlati napok keretében helyi gazdaságok és környékbeli jó gyakorlatok megismerésére, mint a tejtermékek helyi feldolgozása, biokomposzt gyártás, kis- és nagyméretű farmok működtetése.
A tanfolyam mellett információs napokat is magába foglalt a pályázat, Csíkrákoson és Gyímesközéplokon szerveztük meg ezeket, ahol gazdálkodási, állattenyésztési, növénytermesztési, feldolgozással és tartósítással kapcsolatos témakörökkel ismerkedhetett összesen 50 résztvevő. A gazdaképzések június és augusztus hónapokban zajlottak, gyakorlati napokkal egybekötve.
A képzés során 28 fiatal gazdának sikerült szaktudást és gyakorlatot biztosítani, képzett és a szakmában elismert előadóinknak köszönhetően.

Mentorképzés
A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) és a Pro Educatione együttműködésének egyik gyümölcse a 2015 februárjában elindított mentorképzés volt. A képzéssorozaton 24 személy vett részt. A szakemberek arra készítették fel őket, hogy szociálisan hátrányos helyzetű vidéki embereknek a munkaerőpiacon való érvényesüléshez szükséges tudást adjanak át.
A mentorképzés-sorozat négy tréningből állt, a résztvevők havonta egy alkalommal találkoztak. A trénerekkel való személyes találkozás mellett a mentorok hozzáférést kaptak a TKKI internetes felületéhez, amelyen elérhetővé vált számukra a teljes mentorképzési tananyag (moodle-modul).
Az első képzésen a mentorok önismereti és csapatépítő tréningen vettek részt, ahol saját tréneri eszköztárukat fejleszthették annak érdekében, hogy terepmunkájuk során hatékonyan dolgozhassanak. A második alkalom során a mentorok példákat kaptak csoportjellemzőket felmérő gyakorlatokra és a TKKI munkatársai részletesen bemutatták a pályaorientációs tréningek eszköztárát és módszertanát. A harmadik tréningen a mentorok a tanulás technikát, negyediken pedig a kommunikáció és a konfliktuskezelést tanultak.
A képzésekkel párhuzamosan a mentorok intenzív terepmunkát végeztek két megye (HR, MS) 24 vidéki településén. Tevékenységüket célcsoport-verbuválással kezdték, amelyet a helyi hatóságok, egyházak, civil szervezetek segítségével vittek véghez. A csoportok igényeinek kérdőíves felmérését követően a mentorok megtervezték, majd megtartották foglalkozásaikat. A terepmunka során a mentorok olyan tevékenységeket választottak, amelyekkel konkrét segítséget tudtak nyújtani az álláskeresőknek (önéletrajz-írás, állásinterjú-szimuláció stb.). A második, illetve harmadik műhelymunka már az egyes csoportok szükségletfelmérés során kitűnt igényeire épült.
A mentorok a képzések során megosztották egymás között a terepmunka során szerzett tapasztalataikat. Ugyanakkor rajtuk keresztül egy másik kapcsolatháló is kialakult, nevezetesen a helyi döntéshozókkal és kulcsfontosságú személyekkel. A terepmunkát szociológiai felmérés zárta. A beszámolók fényében Erdély településein nagy szükség van a szociálisan hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkóztatására és munkaerőpiaci esélyeinek növelésére.

Kisokos Nagyokos Nevelői szaktanácsadói folyóirat
2014 őszén Csíksomlyón megnyitotta kapuit a Türr István Képző és Kutató Intézet Székelyföldi Kozultációs Központja, amelynek feladata a társadalmi felzárkóztatás ügyének előmozdítása magyarországi jó gyakorlatok fehasználásásval. 2015-ben egyesületünknek sikerült támogatást szerezni az Emberi Erőforrások Minisztériumától kisebb programok megvalósítására. Ekkor körvonalazódott egy kiadvány létrehozásának a lehetősége, amely segítené a szülőket az iskolakezdés nehézségeinek kezelésében.
Így született meg szeptemberben a Kisokos Nagyokos székelyföldi folyóirat első lapszáma gyerekeknek, szülőknek és pedagógusoknak. A folyóirat létrehozásában 13 szakember működött együtt, nevelési tanácsadók, tanárok, pszichológusok, hitoktatók, lelkigondozók, grafikusok.
A megnyert támogatás két lapszám készítését teszi lehetővé, a folytatás feltétele, hogy lesznek olyan előfizetők 2016-ban akik megrendelik az évente 4 alkalommal megjelenő folyóiratot.

Szervezetfejlesztés és tanácsadás Andrea Mewaldt-tal
2015. április 13–15. között Andrea Mewaldt elismert németországi katolikus felnőttképzési szakértő tartott képzést a felnőttoktatás szervezéséről és a tanulmányi házak működtetéséről a Pro Educatione tagszervezeteinek.
Előadásainak kettős célja volt. Első nap az előadások a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ működésének jobbá és gazdaságosabbá tételéről szóltak. A szakértő beszélt az ötletek vízióvá, majd misszióvá alakításáról, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy a felnőttképzés és a képzőközpontok célkitűzései reálisak és megvalósíthatóak legyenek. Andrea Mewaldt rámutatott az innováció fontosságára is. Az innováció, a változásokra való érzékenység és rugalmasság fontos egy felnőttképzési intézmény és program vonzóvá tételéhez. Szó volt a tanulmányi házak gyökereiről, a menedzsment helyes gyakorlatáról és azokról a feltételekről, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy egy katolikus felnőttképző intézmény mind gazdaságilag, mind spirituális hivatásának megfelelve hatékonyan működhessen.
Andrea Mewaldt mondanivalója a tagszervezeteknek is szólt. Második nap az előadások a tagszervezetek aktivitásának fokozásáról szóltak Pro Educatione keretein belül. A szakértő felmérte és méltatta a tagszervezetek szerepét és súlyát a tanulmányi központ működtetésében és fenntartásában.

Nagyböjti időutazás élménykiállítás
Élményeink, magasságaikkal és mélységeikkel együtt, embervoltunk meghatározó tényezői, és igen gyakran kitörölhetetlen nyomokat hagynak életünkben. Valójában azokra a dolgokra van rálátásunk, amelyekhez a saját élményeinken keresztül jutunk el. Ennek a felismerésnek a vallási életben is mélyreható következményei vannak, ha vallásosságon, legalábbis keresztény értelemben, nem valamiféle szakrális hagyományőrzést, hanem az Istennel való személyes találkozást, és e kapcsolat ápolását értjük.
Ilyen meggondolások jegyében született meg a nagyböjti élménykiállítás, amely próbálja a szenvedéstörténet különböző állomásait nem csak feleleveníteni, hanem átélhetővé is tenni. Az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgáló program
2015. március 9 – április 3 között mintegy 2500 látogatót fogadott, kisiskolásokat, gimnazistákat, osztályközösségeket, hittancsoportokat, plébániákon jelenlevő aktív csoportokat, családokat.
A kiállítást a Pro Educatione Egyesület és a nagyváradi Posticum kulturális és ifjúsági központ szervezte, és a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Sík Sándor emlékest
A nagyváradi Posticum ifjúsági és kulturális egyesülettel együttműködésben egy összművészeti előadást szerveztünk Csíksomlyón 2015. március 29.-én, Virágvasárnap a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban, amely Sík Sándor piarista szerzetes-tanár születésének 125. évfordulója alkalmából készült. Az előadás Sík Sándor művein keresztül az ember és Isten kapcsolatára, a Húsvét misztériumára irányította a figyelmünket.

KEZEK
Október közepén Csík térségének tanulói különleges interaktív élménykiállításon vehettek részt, „Kezek” témával Sikli László előadását szerveztük meg. A kiállítást egy hét alatt 18 helység iskoláiba sikerült eljuttatni. Az esemény különleges élményt hagyott maga után, nemcsak a gyerekekben, hanem a pedagógusokban is.
A kiállítás cselekedeteinken keresztül mutatta be az emberi őrlődést jó és rossz között, hozzájárulva gyermekeink érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez, finomításához.
Az interaktív előadásmód a résztvevőket egy játékba vonta be, Krisztus életének drámájába léptette be őket. A gazdag illusztrációs anyag és a kellékek megteremtették azt a művészi környezetet, amelyben a Megváltó története hitelesen elevenedhetett meg a gyermekszemek előtt. Nemcsak kezeik jó és rossz cselekedeteit tapasztalták meg általa, hanem a szeretet és béke üzenetét is, amely az emberi lény legmélyebb vágya. A szeretet és békeérzés felülírja a földhöz tapadt kezek tévedéseit, a cselekvő holnap és jövő építésére ösztönöz. Az érdeklődés szintjét jelző több száz résztvevő gyerek, a pedagógusok visszajelzései és az, hogy a gyerekek több napig beszélgettek egymás között az előadásról, jelezte az előadói körút sikerességét.

Szakmai kapcsolatok erősítése
Az Európai Katolikus Felnőttképzési Hálózat – FEECA - találkozója Kölnben
2015. április 22-23 között a Pro Educatione Egyesület küldöttsége részt vett a FEECA (Európai Katolikus Felnőttképző Hálózat - www.feeca.org) éves találkozóján, Németországban, Kölnben. A találkozó ez évi témája – Új médiaeszközök a katolikus felnőttoktatásban.
A kétnapos rendezvény megbeszéléseket, projekt bemutatókat, workshopokat, tapasztalatcserét és médiaorgánum látogatást foglalt magába. A meghívott előadók közt a mainzi Katolikus Főiskola, a WDR televízió és rádió csatorna, valamint a brüsszeli Európa i Katolikus Ifjúsági Munka és Felnőttképzési Iroda munkatársai.
A találkozón a témakörhöz tartozó saját projektek és megvalósítások kerültek bemutatásra, amelyekben fontos szerepet játszottak az új médiaeszközök. Egyesületünk a Parenting Fit for Future című projektjét mutatta be. A találkozó alkalmával a Dom Radio csatorna és a WDR televízió és rádiócsatorna mindennapjaiba is betekintést nyerhettünk, ez Európában a BBC után a második legnagyobb csatorna. A programon Erdélyből 4 fő vett részt, a Pro Educatione operatív munkacsoportjának két tagja és két hálózati tagszervezet munkatársa.

19. Renovabis konferencia
Szeptember első hetében került megszervezésre Freisingben a 19. Nemzetközi Renovabis Konferencia. A Pro Educatione két munkatársa és két tagszervezeteinkből egy – egy képviselő volt jelen az eseményen. Ez alkalommal a hangsúly az ifjúságon volt. A központi téma a kelet-európai ifjúság és jövője volt (Remény és belenyugvás között. Ifjúság Közép- és Kelet-Európában). Tartalmas előadások részesei voltunk, amelyek a mai fiatalok élet- és hitperspektíváiról szóltak.
Az előadásokon hallottakat a résztvevők nyolc munkacsoporton belül beszélték meg részletesebben, illetve dolgozták fel műhelymunkák keretében.

26. Tusványos Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
A Pro Educatione Egyesület ebben az évben is jelen volt Tusványoson, a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. A Digitális Nemzet, avagy a határokon átívelő digitális nemzetegyesítés témájú kerekasztal-beszélgetésen vett részt.
Faludi Ferenc Akadémia Amatőr Filmszemle és Fotópályázat
A Pro Educatione Egyesület idén is erdélyi partnere volt a Faludi Ferenc Akadémia amatőr filmszemléjének és fotópályázatának. A filmszemlén jelen voltak képviselőink, és az idén is különdíjjal jutalmaztunk egy alkotást, Batka Máté LÁV on the MÁV című filmjét.

Hálózati találkozók
2015-ben két hálózati találkozóra került sor. Az első hálózati találkozó februárban került megszervezésre Csíkszentdomokoson, a második pedig októberben Ivóban. A két naposra tervezett hálozati találkozók magukba foglalják az elnökségi üléseket, közgyűléseket valamint a tagszervezetek részére meghirdetett lelkigyakorlatokat vagy képzéseket.
Az év eleji találkozón a tagszervezetek az évközi közös programokat tervezték meg, ugyanakkor helyet kaptak a lelkigyakorlatos foglalkozások is.
Az őszi találkozó a szakmaiság jegyében volt megszervezve október 19 és 20 között. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának munkatársai bemutatták a Székelyföldi Lámpás programot. A közös foglalkozások második része szervezetfejlesztési műhelymunkára irányult a németországi szakember Andrea Mewaldt vezetésével.
Az őszi hálózati találkozó alkalmával a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség kérte a felvételt a Pro Educatione felnőttképzési hálózatba.

A Pro Educatione Felnőttképzési Hálozat fejlesztése
A 2015. februári közgyűléssel egybekötött hálózati találkozón tagszervezeteink az egyesület munkatársaival közösen két hálózati programot dolgoztak ki, amelyet az év folyamán megszerveznek.
Az első program házaspároknak, családosoknak szólt, a második program pedig a tagszervezetek vezetőinek, képviselőinek szóló képzéscsomagokat foglalt magába.

Te meg én képzés sorozat
A Pro Educatione februári hálózati találkozóján egy olyan saját tréningsorozat megszervezése körvonalazódott, amely nem külön-külön szólítja meg a nemeket, hanem úgy, hogy párosan, együtt járják körül a párkapcsolatok örökzöld, nagy témáit. Természetesen nem zártuk ki azokat sem, akik egyedül tudtak vagy akartak eljönni a képzésre. Így született „Te meg én. Férfi és nő – Párokról, párosan, pártatlanul” képzéssorozat.
Az öt hétvégét felölelő foglalkozások a házasság és párkapcsolatok aktuális és izgalmas témáit vonultatták fel.
A képzés az önismerettel kezdődött de nem akárhogyan, hanem egymás tükrében. A párok egymás jelenlétében tudatosították és osztották meg a párkapcsolat különböző helyzeteiben egymásról és önmagukról szerzett tapasztalataikat. A résztvevők között voltak fiatal házasok, akik alig egy évet tudhattak maguk mögött az együtt elkezdett páros kalandból, és olyanok is, akik tíz évnél idősebb, szilárd, de nem problémamentes kapcsolatot hoztak magukkal, de részt vettek elváltak, krízisben levők is. A jelenlevők sokszínűsége és nyitottsága váratlanul őszinte, nyílt és érett beszélgetések színterévé tette a képzést. A legfontosabb hozadék, amellyel ez a tréning gazdagította a résztvevőit az volt, hogy kölcsönösen hallhatták és láthatták azt, hogy minden párkapcsolatban ugyanazon problémák merülhetnek fel, és így sokat tanulhattak egymás tapasztalataiból. A képzés a családi idő- és pénzgazdálkodás helyes fogásainak elsajátításával folytatódott. Kiderült, hogy az idővel és pénzzel való bánás az életcélok és értékek megfelelő rendbe, piramisba állításától és egymáshoz rendelésétől függ. Szó volt az értelmetlen időrabló kedvtelésekről, azok tudatos kikapcsolásáról, valamint a családi költségvetés megtervezésének különböző módjairól, amelyek hozzásegíthetnek a családi jövedelem életcéljainknak és értékeinknek megfelelő hasznosításához. A spiritualitás a családban témájú hétvége tudatosította a résztvevőkben a lelkiség fontosságát a családban. E cél megvalósításához a tréner társasjátékokat, a spirituális impulzusokat, filmeket és egy közösségi szentmisét használt eszközként. A képzés kitűnt kiegyensúlyozottságával, életközeliségével, és a családi légkör, viszonyok, események valósága iránti érzékenységével. A sorozat negyedik darabja a kommunikáció és a konfliktusok kezelésének módjaival foglalkozott. Körüljárta a különböző kommunikációs stratégiákat és típusokat a házasságon és párkapcsolaton belül, szó volt az egyes kommunikációs események tudattalan hátteréről, a konfliktusok kezelésének különböző stratégiáiról és zsákutcáiról. Az utolsó képzés a házi(műhely)munka egyes fogásaira tanította a résztvevőket. Volt szappanfőzés, narancslekvár eltevés, gyertyaöntés, nyúlvágással egybekötött bográcsozás, és spontán kerekedett táncház is, amelyet az imádság és a képzéssorozat folyamán szerzett tapasztalatok megosztása foglalt keretbe.
A tréningsorozat érdekessége az egységes csapat volt: az átlagosan 10-12 résztvevő közül kivált egy „keménymag”, három-négy pár, akik csaknem minden alkalommal jelen voltak, és szoros szálak, barátságok fűződtek közöttük. A program legerősebb oldala talán az volt, hogy a csoport tagjai bátorságra és bizalomra serkentették egymást személyes tapasztalataikból téve nyilvánvalóvá: a legtöbb éles helyzetből van kiút.

Szervezetfejlesztés
A tagszervezeteknek megalkotott képzéscsomag első felvonása szeptember végén zajlott Ivóban. A képzés központi témája a szervezetfejlesztés volt, amelyben helyet kaptak olyan elemek, mint a vezetési alapelvek, kommunikáció, fegyelmezettség kultúrája, emocionális intelligencia, asszertív viselkedés és fellépés, szervezeti kultúra, pozitív életszemlélet. A képzés interaktív módon zajlott, a résztvevő tagszervezetek képviselői aktívan bekapcsolódtak a 3 napos foglalkozásokba.

Kiégésprevenciós program tagszervezeteknek
A program résztvevői a tagszervezetek delegált munkatársai voltak, 16 fő. Sikerkritériumnak azt tartottuk, hogy a képzés elvégzésével a résztvevők képesek legyenek motivációik feltárására, célrendszerük, küldetésük megfogalmazására.
Növekedjenek a személyes reflexión alapuló ön- és rendszerértékelésben, képesek legyenek saját erőforrásrendszerük azonosítására. Ismerjék a burn-out kockázati tényezőit, és képesek legyenek azok azonosítására saját működésükben. A végén ismerjék meg a hatékony munkához szükséges mentálhigiénés egyensúly elérésének és fenntartásának elemeit, eszközeit. Különböző szupervíziós módszerek segítségével képesek legyenek a terheléseket azonosítani, észrevenni saját felelősségüket és azt, hogy min kellene változtatni.

Változások a Pro Educatione operatív munkacsoportjában
2015 elején a Pro Educatione két munkatársa Péter Boglárka és Kiss Adél gyereknevelési szabadságra mentek. Az elkezdett elképzelések és a munka folyamatosságának érdekében két új kollégát alkalmazott egyesületünk, Balla István Péter és Nemes Ildikó személyében.

Egyéb programok, rendezvények, beruházások és kiadványok támogatása

Konduktív pedagógia Erdélyben
A magyarországi Pető András Főiskola, közismert nevén Pető Intézet a Gyulafehérvári Caritas-szal együttműködve második alkalommal szervezett fejlesztő foglalkozásokat Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában mozgásukban korlátozott gyermekeknek és felnőtteknek.
Egyesületünk a szervezésben és a program lebonyolításában vállalt jelentős támogatói szerepet 2015–ben.
A szakemberek célja volt megismertetni a Pető-módszert, az emberben rejlő csodát, ami ha nem is csoda, de bizonyítottan hatékony fejlesztő terápia. A módszert inkább nevelésnek, oktatásnak, a komplex ráhatás fejlesztési eszközének lehet nevezni, amire Erdélyben is nagy szükség van. A komplex fejlesztés magába foglalja a mozgás, a beszéd, az értelem fejlesztését, az önellátás tanítását, valamint a szociális képességek fejlesztését.

Áradat Egyesület Jubileumi Konferenciája
A Pro Educatione Egyesület támogatta az Áradat Egyesület Jubileumi Konferenciáját, amely ebben az évben, az Erdélyi Telefonos Lelki-segély Szolgálat 10o éves évfordulóját ünnepelte.

Nyilászárók cseréje a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ épületén
2015-ben a Pro Educatione Egyesület sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumához az egyházak közösségi programjainak és beruházásainak támogatására kiírt pályázat keretében. A pályázatban egyesületünk a megvalósítandó képzések mellett vállalta a Tanulmányi és Felnőttképzési Központ épülete nyílászáróinak cseréjét a költség- és energiahatékonyság érdekében. Ehhez a beruházáshoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4 millió Ft támogatást nyújtott.

Mária út konferencia
2015-ben támogattuk a Mária út konferencia szervezését.

Kiadványok támogatása
A Pro Educatione 2015.-ben két könyv kiadását is támogatta.
Tódor Imre: A politikai konstitutív a(nta)gonisztikus dimenziója - Carl Schmitt konfliktusos politikai filozófiájáról
Max Picard: Menekülés Isten elől

A Pro Educatione Egyesület 2015-ben, külföldi katolikus alapok megpályázásával, a belső tagszervezeteknek alábbi projektjeit támogatta:

Caritas Vidékfejlesztés, Gyergyószentmiklós: Szakszerű állattenyésztés a hagyomány jegyében
Gyulafehérvári Caritas Szociális Gondozás, Csíksomlyó: Ép lelkű felnőtt egészséges generációt nevel – útépítés egy egészséges társadalom fele
KALOT Egyesület, Csíksomlyó: Szakszerű lelkigondozást Erdélyben!-akkreditált lelkigondozói képzés
Caritas Iskola, Csíksomlyó: A nozokomiális (belső) fertőzések megelőzésének tanítása az otthoni beteggondozásban
HÁLÓ Egyesület, Csíksomlyó: Szakszerű és missziós tudat a Hálóban – felnőttképzés és felnőtt nevelés
Áradat Egyesület, Csíksomlyó: Formabontó találkozás önmagunkkal – önismeret, önbizalom és önkifejezés fejlesztése önkéntes munkatársainknak
Egyházmegyei Pasztorális Bizottság, Marosvásárhely: Lelkipásztori munkatárs képzés, akolitus és lektorképzés a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
Katolikus Magyar Bibliatársulat, Gyulafehérvár: Biblikus alapképzés és módszertani képzés fiatalok és felnőttek számára
Romániai Bibliodráma Egyesület: Bibliodráma vezetők szupervíziója
Kolping Családok Szervezete, Segesvár: Álmaim, hitem és a valóság megélése a saját életemben és családomban –lelkigyakorlatos találkozás
Családpasztorációs Központ, Marosvásárhely: Egyensúly az életben és családban. Feleségek-édesanyák lelki hétvégéje. Test és lélek egysége a házasság hét oszlopa
Romániai Magyar Cserkészszövetség, Csíkszereda: Alapozó felnőttképzés – felnőttek számára
Segítőnővérek - Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház, Csíkszentdomokos: ÉLEK – Életmód, Lelkiség, Közösség
Szent Gellért Alapítvány, Szentegyháza: Sérülten is meg tudod csinálni – képzés az önállóbb é
Institutio Pro Educationem Transilvaniensis (Pro Educatione) Egyesület
Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat
RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék nr. 147
Tel.: +40-266-372.126, Fax +40-266-372.145
Mobil: +40-722-388.651
office@proeducatione.ro
Iratkozzon fel HÍRLEVELÜNKRE!